วันสำคัญ เกี่ยวกับ

   วันและเวลาเป็นสองสิ่งที่ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วันและเวลาได้มีขึ้นมาก่อนที่มนุษย์จะกำเนิดขึ้นเสียอีก ทว่าในยุคก่อนหน้านี้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีเพียงสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดเท่านั้น การติดต่อสื่อสารกันด้วยภาษาพูด ตลอดจนการจดบันทึกเรื่องราวยังไม่ชัดเจน ไม่มีกฎเกณฑ์ที่เป็นการตกลงร่วมกันซึ่งใช้กันอย่างแพร่พลายกลายในสังคมของมนุษยชาติ เฉกเช่นในปัจจุบัน ดังนั้นวันและเวลาจึงเปรียบได้กับนาฬิกาชีวิตที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นรับรู้ได้เท่านั้น อาทิเช้าออกไปหาอาหาร  มืดก็นอน หนาวก็หาสิ่งให้อบอุ่น ไม่ได้มีวันใดที่เป็นวันสำคัญ
   วันสำคัญเกิดขึ้นมาด้วยหลากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นก็คือ สถานการณ์หรือเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ กรณีของประเทศไทยวันสำคัญที่เกิดจากสถานการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ได้แก่ วันกองทัพไทย เป็นวันสำคัญเพื่อระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และเป็นแรงบันดาลใจของการสร้างหนังไทยเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้ระลึกถึงการเสียสละของบรรพกษัตริย์ตลอดจนบรรพบุรุษ  ผู้ที่เสียสละแรงกายแรงใจ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้สามารถรักษาไว้ซึ่งเอกราชคของชาวไทยให้มีอยู่ดังเช่นทุกวันนีั้