11 มีนาคม วันท่อประปาโลก (World Plumbing Day)

วันท่อประปาโลก (World Plumbing Day)
สุขอนามัยที่ดี เป็นเรื่องที่ถูกให้สำคัญโดยสภาท่อประปาโลก (World Plumbing Council) จึงได้ริเริ่ม วันท่อประปาโลก (World Plumbing Day) ซึ่งเป็นวันสำคัญ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของท่อประปาหรือท่อน้ำที่ช่วยให้ชีวิตของทุกคนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น  ทั้งยังสะดวกสบายอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้

World Plumbing Day วันท่อประปาโลก Plumbing improves the world Mar 11

วันท่อประปาโลก (World Plumbing Day) มีกิจกรรม การแข่งขัน การสัมมา เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างระบบประปาคุณภาพดี สุขภาพ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ผู้คนจากภายในและภายนอกสมาคมประปามารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ สร้างสายสัมพันธ์ และหาโอกาสในการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพและการเข้าถึงน้ำจืดและสุขอนามัยที่ปลอดภัย

11 มีนาคม วันท่อประปาโลก World Plumbing Day Plumbing improves the world Mar 11

รู้หรือไม่ วันท่อประปาโลก (World Plumbing Day) ที่ถูกริเริ่มโดยสภาท่อประปาโลก (World Plumbing Council) ตรงกับวันที่ 11 มีนาคมของทุกปี แล้วคุณสงสัยหรือไม่ว่า 

จุดเริ่มต้นของท่อประปาในประเทศไทย มีที่มาที่ไปอย่างไร 11 มีนาคม วันท่อประปาโลก World Plumbing Day

จุดเริ่มต้นของท่อประปาในประเทศไทย มีที่มาที่ไปอย่างไร

ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับต้นกำเนิดระบบประปาแห่งแรกในประเทศไทย มีมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย โดยการกักเก็บน้ำไว้ใช้กลางใจเมือง ดังคำจารึกในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ด้านที่ 2 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงจารึกว่า "...กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีน้ำตระพังโพย สีใสกินดี ...ดั่งกินน้ำโขงเมื่อแล้ง รอบเมืองสุโขทัยนี้..." อนึ่งคำว่า "ตระพังโพย" มีความหมายว่า บ่ออัศจรรย์เข้าใจได้ว่าบ่อนี้มีน้ำใช้ได้ ตลอดปี และยังค้นพบ ท่อน้ำดินเผาเคลือบฝังอยู่ใต้ดิน ปากกว้าง ปลายสอบ ซึ่งสันนิษฐานว่าใช้กรองน้ำให้สะอาดโดยผ่านเส้นท่อ

ภาพวาด กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2209 วาดโดยบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ ภาพจาก วิกิพีเดีย วันท่อประปาโลก World Plumbing Day

นับจากนั้น เมื่อมีการสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ พระเจ้าอู่ทอง ก็ทรงโปรดให้สร้างคูคลอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการใช้น้ำอุปโภคและบริโภคอีกประการหนึ่ง 

แผนที่แสดงเส้นทางการวางท่อประปาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แสดงเส้นทางจากห้วยชับเหล็ก ถึงพระราชวังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ วันท่อประปาโลก World Plumbing Day

เมืองลพบุรี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ทรงพิจารณาเรื่องน้ำบริโภคเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก โปรดเกล้าให้มีการดำเนินการขุดทำนบกั้นน้ำในทะเลชุบศร สร้างเป็นเขื่อนเก็บน้ำฝนไว้ใช้ตลอดปี มีการวางท่อประปาดินเผาจากทะเลชุบศรไปสู่สระที่พักน้ำมีชื่อว่า สระแก้ว 2 แห่ง แล้ววางท่อประปาขนาดใหญ่เข้าสู่เมืองลพบุรีแจกจ่ายไปตามสถานที่ สำคัญ ๆ เช่น พระราชวังบ้านหลวงรับราชฑูต วัดในพระพุทธศาสนา และโรงทาน สำหรับประชาชน เป็นต้น จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ จึงพอสรุปได้ว่า วิวัฒนาการในการจัดวางระบบท่อประปา ได้เกิดขึ้นในสมัยนี้

Scotland 1890s Princess Street the castle and Scott Monument วันท่อประปาโลก World Plumbing Day

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป ปีพุทธศักราช 2440 ได้มีพระราชดำริ การหาน้ำบริโภคสำหรับประชาชน เพื่อให้บรรดาพสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ ปราศจากโรคภัยร้ายแรง น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่เหมาะสำหรับการบริโภค และน้ำก็มีแนวโน้มที่จะทวีความสกปรกเพิ่มขึ้นในอนาคต ในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้น เพื่อจัดทำน้ำประปาให้ประชาชนใช้

Poster Contest for Annual World Plumbing Day วันท่อประปาโลก 11 มีนาคม

ประมาณปีพุทธศักราช 2456 กรุงเทพฯ ได้วางระบบท่อประปาเป็นท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.10 เมตร จากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าน้ำสามเสน มาตามถนนนครไชยศรี มายังถนนคันคลองประปา ข้างโรงกรองน้ำสามเสน ไว้นำน้ำจากแม่น้ำมาใช้เมื่อเวลาฉุกเฉิน เมื่อคลองส่งน้ำจากเชียงรากชำรุด หรือ หยุดซ่อมแซม เช่นซ่อมท่อไซฟอนหรือท่อลอด และหยุดซ่อมคลองที่เชียงราก เป็นต้น จะได้มีน้ำใช้ 2 ทาง คงสูบน้ำได้เสมอ เป็นที่น่าเสียดายในเวลาต่อมาระบบประปานี้ชำรุดเสียหาย และเลิกใช้ไป 

Poster Contest World Plumbing Day วันท่อประปาโลก 11 มีนาคม

ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการระบบท่อประปาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ต่อมา อีกหลายเรื่องราว มีการนำเทคโนโลยีและสารเคมีจากต่างประเทศมาช่วยทำให้ระบบท่อประปาให้ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และรองรับปริมาณการใช้งานได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยที่มีระบบท่อประปา  เชื่อได้เลยว่าทุกประเทศย่อมมีการสร้างระบบท่อประปาอย่างแน่นอน ดังนั้นวันท่อประปาโลก (World Plumbing Day) นั้นเป็นจึงเป็นวันสำคัญสากลครับ


อ้างอิง

{getButton} $text={การประปาส่วนภูมิภาค ประวัติ กปภ.} $icon={link} $color={Hex Color}{getButton} $text={SILPA-MAG “ท่อประปาดินเผา” เมืองลพบุรี สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ต้นกำเนิดการประปาสยาม?} $icon={link} $color={Hex Color}{getButton} $text={บ้านและสวน ระบบท่อประปา ที่เก่าที่สุดในกรุงสยาม} $icon={link} $color={Hex Color}{getButton} $text={อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ท่อน้ำดินเผาโบราณ} $icon={link} $color={Hex Color}{getButton} $text={The World Plumbing Council (WPC) WORLD PLUMBING DAY – MARCH 11} $icon={link} $color={Hex Color}

W. Rujamas

ผมชื่อ วุฒธิพงษ์ รุจามาศ แต่ใครๆ ก็เรียกผมว่า กอล์ฟ จบการศึกษาปริญญาโททางบริหารธุรกิจ Master of Business Administration (M.B.A.) ผมเป็น ติวเตอร์ ที่ปรึกษา ผู้ดูแลโครงการ ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บางครั้งก็เป็น นักสตรีมเมอร์ นักท่องเที่ยว นักเดินทาง นักบุญ นักคิด นักเขียน และนักสร้างความแตกต่าง

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า